the art

תלוייה באישיותו של המשתמש ומגבילה את סוג הכוחות ש"פתוחים" לפניו.

למשל קוסם מים זקוק לתכונה שחייה טובה או נשימת מים כדי שתהיה לו גישה לקסמי מים

 קוסמים מכל אסקולה התאגדים באקדמיות ומפתחים יריבויות עם אסקולות אחרות

מקור אור טבעי מחדש את אנרגיה הקסם של המשתמשים באמנות יותר מהר מקצב ההתחדשות הטבעי

the art

empire of the sun crystaloak